ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Forums
 
Share:

Sky Walk Loei Forum

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย
Posts
Topics

A : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (8 viewing)

ประเด็นนี้จะกล่าวถึงการมีแผนกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยว การดำเนินการและการประเมินแผน การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานเอกชน ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวตามฤดูกาล การป้องกันภัยพิบัติ การดูแลทรัพยากรท่องเที่ยว การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การมีระเบียบข้อบังคับ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

85.3 K
4

B :ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ท่าดีหมี (1 viewing)

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ท่าดีหมี กระทู้ปรเด็นนี้ ได้แก่

39.4 K
2

C : ผลประโยชน์ด้านสังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน นักท่องเที่ยว

ผลประโยชน์ด้านสังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน นักท่องเที่ยว กระทู้ในประเด็นนี้ได้แก่

20.1 K
1

  
Working

Please Login or Register