ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

A : การบริหารจัดการ...
 
Share:

A : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืน

ประเด็นนี้จะกล่าวถึงการมีแผนกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยว การดำเนินการและการประเมินแผน การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานเอกชน ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวตามฤดูกาล การป้องกันภัยพิบัติ การดูแลทรัพยากรท่องเที่ยว การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การมีระเบียบข้อบังคับ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
Topic Title
Views
Posts

  
Working

Please Login or Register