ถาม/ตอบ : เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky Walk จ.เลย

Activity
 
Share:
admin
Group: Admin
Joined: 2019/06/14
Admin
*** ไม่ต้องเก็บ  😎 😎 

In forum B :ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ท่าดีหมี

2 ปี ago
10 B

In forum B :ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ท่าดีหมี

2 ปี ago
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ด้านสังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน นักท่องเท...

In forum C : ผลประโยชน์ด้านสังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชน นักท่องเที่ยว

2 ปี ago
D3 : ควรกำหนดการเข้าถึง sky walk ท่าดีหมี อย่างไร ???

In forum D : ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

2 ปี ago
B2 : ค่าเข้าชมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

In forum B :ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ท่าดีหมี

2 ปี ago
B1 : ควรมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบอย่างไร (จัดที่ขา...

In forum B :ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ท่าดีหมี

2 ปี ago
D2 : ควรมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวหรือไม่

In forum D : ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

2 ปี ago
D1 : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวใดสำคัญที่สุด (ขยะ น้ำ...

In forum D : ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

2 ปี ago
A4 : ถ้าจะมาเที่ยว sky walk ท่าดีหมี ท่านคิดว่าควรมาช่วงใด (...

In forum A : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืน

2 ปี ago
A3 : sky walk ควรมีกฎระเบียบที่สำคัญอย่างไร

In forum A : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืน

2 ปี ago
A2 : ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว sky w...

In forum A : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืน

2 ปี ago
A1 : หน่วยงาน/กลุ่มใด ควรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและบริหารจ...

In forum A : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังยืน

2 ปี ago
  
Working

Please Login or Register